ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Проекти

  

  В тази страница са описани проектите, в които участва ОУ ,, Христо Ботев" - с. Гара Лакатник.

 

       1. Проект НП ,,Заедно в изкуствата и спорта" -  Националната програма е разработена в     съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

   https://web.mon.bg/bg/101131

 

      2. Проект ,, Училищен плод и училищно мляко"

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

За поредна година 140. СУ "Иван Богоров" се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищата по проект на Държавен донд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Министерството на образованието и науката сключва споразумение с Държавен фонд "Земеделие" за осигуряването и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

 

 

         3.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 - Период 16.10.2017 - 01.09.2020

Описание – проект за  създаване на условия за повишаване на възможностите на учениците за успешно завършване на основното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

       4.Проект BG 05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж“ / 2014-2020/,Период - 02.06.2020 - 30.06.2021

Описание - Сформирани бяха групи за допълнително обечение по предметите „Български език и литература“  - в начален и прогимназиялен етап; „Математика“ в начален етап и прогимназиялен етап; „Английски език“ – прогимназиален етап с цел преодоляване на пропоските натрупани по време на обучението в електронна среда

      5.Проект BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Период - 27.04.2020 - 20.09.2021

Описание - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

       6.проект BG05MOP001-2.012.0001 „Образование за утрешния ден“  Период - 06.03.2020 - 15.09.2021

Описание - По проект беше доставен  Мултимедиен 65“ интерактивен дисплей, който е монтиран на мобилна стойка и се ползва за нуждите на образователния процес.

       7.НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст-Подпомагане храненето на учениците от начален етап“ -Период - 31.01.2012 - 22.09.2021

Описание - Осигуряване на безплатни закуски за учениците от 1 до 4 клас.

       8.НП „ИКТ в образованието“ Период – 01.09.2016 - 15.09.2021

Описание – интернет свързаност и електронен дневник „Школо“

       9. НП „Заедно за всяко дете“ – Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ -Период -08.06.2016-30.08.2021г

Описание – изготвяне на Механизъм за обхват и задържане на учениците в училищното образование. Вклъчване в общинските екипи по обхват.

      10. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки„ Период . 2016-2019

Описание - Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки

       11. Мярка „Училищен плод” от ДФ "Земеделие“ . Период 01.09.2016г до 20.05.2019г.

Описание - Осигуряване на безплатен плод за учениците от 1 до 4 клас.