ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Проекти

  

  В тази страница са описани проектите, в които участва ОУ ,, Христо Ботев" - с. Гара Лакатник.

 

  1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 - Период 16.10.2017 - 01.09.2020

Описание – проект за  създаване на условия за повишаване на възможностите на учениците за успешно завършване на основното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

  1. Проект BG 05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж“ / 2014-2020/,Период - 02.06.2020 - 30.06.2021

Описание - Сформирани бяха групи за допълнително обечение по предметите „Български език и литература“  - в начален и прогимназиялен етап; „Математика“ в начален етап и прогимназиялен етап; „Английски език“ – прогимназиален етап с цел преодоляване на пропоските натрупани по време на обучението в електронна среда

  1. Проект BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Период - 27.04.2020 - 20.09.2021

Описание - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

  1. проект BG05MOP001-2.012.0001 „Образование за утрешния ден“  Период - 06.03.2020 - 15.09.2021

Описание - По проект беше доставен  Мултимедиен 65“ интерактивен дисплей, който е монтиран на мобилна стойка и се ползва за нуждите на образователния процес.

  1. НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст-Подпомагане храненето на учениците от начален етап“ -Период - 31.01.2012 - 22.09.2021

Описание - Осигуряване на безплатни закуски за учениците от 1 до 4 клас.

  1. НП „ИКТ в образованието“ Период – 01.09.2016 - 15.09.2021

Описание – интернет свързаност и електронен дневник „Школо“

  1. НП „Заедно за всяко дете“ – Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ -Период -08.06.2016-30.08.2021г

Описание – изготвяне на Механизъм за обхват и задържане на учениците в училищното образование. Вклъчване в общинските екипи по обхват.

  1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки„ Период . 2016-2019

Описание - Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки

  1. Мярка „Училищен плод” от ДФ "Земеделие“ . Период 01.09.2016г до 20.05.2019г.

Описание - Осигуряване на безплатен плод за учениците от 1 до 4 клас.